Condiciones generales de uso

La utilització dels serveis http://terapiesevaduch.com i http://www.fonollnatural.com suposen l'acceptació dels següents Termes Generals d'Ús:

1. ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT DELS TERMES GENERALS D'ÚS

Mitjançant l'acceptació d'aquest contracte, vostè declara:

a. Que és una persona major d'edat i amb capacitat per a contractar,
b. Que ha llegit i accepta els presents Termes Generals d'ús.

Aquests Termes Generals d'Usos, regulen la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris-clients de la pàgina Web ubicada a la URL http://terapiesevaduch.jimdo.com així com http://www.fonollnatural.com propietat d'Eva Duch Fornells. Els Usuaris-Clients accepten les Condicions Generals d'ús des de l'instant que utilitzin contractin o adquireixin qualsevol producte. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris-Clients. Eva Duch posa a disposició d'aquests, l'adreça de correu electrònic terapieseva@gmail.com, per tal de consultar qualsevol dubte sobre els Termes Generals d'Ús.

2. NORMES APLICABLES

Els presents Termes Generals d'Usos, estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, al Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que va aprovar la Llei de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

3. MODIFICACIÓ DELS TERMES GENERALS D'ÚS

Eva Duch Fornells podrà modificar les Condicions Generals d'Ús notificant als Usuaris-Clients amb antelació suficient, per tal de millorar els serveis oferts. Mitjançant la modificació dels Termes Generals d'Ús exposades a les dues pàgines web, s'entendrà per complert aquest deure de notificació.

En tot cas, els termes generals d'ús aquí continguts tenen caràcter obligatori i vinculant; qualsevol persona que no accepti aquests termes s'ha d'abstenir d'utilitzar el portal i / o els serveis d' Eva Duch Fornells.

Aquests termes generals d'ús no creen cap contracte de societat, de mandat, de franquícia, o relació laboral entre Eva Duch i els Usuaris-Clients.

Eva Duch es reserva el dret de rebutjar qualsevol sol·licitud de registre o de cancel·lar un registre prèviament acceptat, sense que estigui obligat a comunicar o exposar les raons d'aquesta decisió i sense que això generi algun dret a indemnització o rescabalament.

4. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS

http://terapiesevaduch.jimdo.com/ és una web informativa dels serveis que s'ofereixen a FONOLL Teràpies Naturals, Herbolari- Dietètica. Així mateix, ofereix la possibilitat de comprar on line les ofertes i/o promocions vigents a Fonoll.
Http://fonollnatural.com és una web infromativa de productes i serveis que s'ofereixen a Fonoll Teràpies Naturals, Herbolari – Dietètica.

Eva Duch, no es responsabilitza per la veracitat de la informació lliurada pels usuaris clients. Els Usuaris-Clients garanteixen i responen, en qualsevol cas, per la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals ingressats. La informació i les dades personals seran utilitzades exclusivament per Eva Duch - Fonoll per identificar l'usuari-client i classificar el seu perfil per tal d'oferir una millor atenció.

5. OBLIGACIONS DELS USUARIS-CLIENTS

* Obligacions de l'Usuari-Client comprador

L'Usuari-Client comprador pot comprar tants serveis com vulgui, per a si mateix i per regalar. La confirmació de l'ordre de compra indica que l'Usuari-Client comprador accepta les especificacions i característiques del servei ofert. Igualment, que s'obliga segons les condicions de venda incloses en la descripció del servei en la mesura que aquestes no infringeixin les lleis o els Termes Generals d'Usos i altres polítiques de GiroVal.

** Obligacions d'Eva Duch

És responsabilitat d'Eva Duch complir amb les condicions de la venda, les característiques i especificacions dels serveis oferts, com també que les garanties siguin atorgades quan es requereixin.

6. PROHIBICIONS

Confirmar una ordre de compra quan no es tingui la certesa que realitzaran en realitat la compra, per mitjà de la cancel·lació corresponent; aquesta acció interromp el bon funcionament del Sistema i va en detriment dels beneficis per als altres Usuaris-Clients.

7. PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li fa saber que les dades personals que ens faciliti mitjançant aquesta pàgina web, es tractaran amb absoluta confidencialitat i s'incorporaran als nostres fitxers per tal d'oferir-li els serveis sol·licitats, respondre a les seves sol·licituds d'informació així com enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis, mitjans electrònics inclosos.
En qualsevol cas, podrà exercir als drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei, adreçant-se a Eva Duch Fornells, Pl. Catalunya, 5 bx. 17190 Salt, adjuntat una còpia del seu DNI.

8. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Eva Duch es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'aquesta, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui fer l 'usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen , directament o indirectament, l'ús i / o difusió de la web o de la informació adquirida o accedida per a través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

Aquesta web és propietat d'Eva Duch Fornells. Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits i / o dominada de Teràpies Eva Duch, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat d'Eva Duch l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d'Eva Duch.

9. ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS D'INTERNET

Les pàgines d'Internet d' Eva Duch poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

10. INDEMNITZACIÓ

Els Usuaris-Clients mantindran indemne a Eva Duch per qualsevol reclam o demanda de tercers relacionats amb les activitats promogudes dins el Portal Web o per l'incompliment dels Termes Generals d'ús i altres polítiques que s'entenen incorporades al present o per la violació de qualsevol llei o drets de tercers.

11. NUL ·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals d'Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul · la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició a la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals d'Usos en tota la resta, la disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

12. NOTIFICACIONS

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d'efectuar per les parts en relació amb els presents Termes Generals d'Usos, s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat degudament realitzades quan s'hagin entregat en mà o trameses per correu ordinari al domicili de l'altra part o al correu electrònic d'aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l'altra.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Els presents Termes Generals d'Ús es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya.